Eventum

Allmänna villkor

ALLMÄNNA VILLKOR EVENTUM AB
(gällande fr. o. m. 2023-06-01)

1. ALLMÄNT
1.1 Dessa allmänna villkor gäller när Eventum AB, organisationsnummer 559040-4645, (”Leverantören”) tillhandahåller tjänster (”Tjänster”) innebärande skapande av koncept, planering av och genomförande av arrangemang, eller på annat sätt utför uppdrag, åt en kund (”Uppdragsgivaren”).

Uppdragsgivaren anlitar Leverantören för att tillhandahålla Tjänster till Uppdragsgivaren enligt Leverantörens standardavtal (”Allmänna Villkor”). Tjänstens innehåll och omfattning anges i ett avtal mellan parterna (”Samarbetsavtalet”).

Samarbetsavtalet och de Allmänna Villkoren benämns gemensamt som avtalet (”Avtalet”).

Om Avtalet avser ett löpande samarbete anges det i Samarbetsavtalet medan detaljerat innehåll för respektive uppdrag anges i en Uppdragsbeskrivning (”Uppdragsbeskrivning”). Vid referens till Avtalet och/eller Samarbetsavtalet inkluderas eventuell Uppdragsbeskrivning. Om Avtalet avser ett enstaka uppdrag anges detaljerat innehåll direkt i Samarbetsavtalet.

För det fall Tjänsten inom ett löpande samarbete avser en beställning som understiger 50 000 kronor exklusive moms i arvode och kostnader så kan Leverantören bekräfta Tjänsten via e-post som reglerar vad som omfattas av Tjänsten.

1.2 För det fall olika lydelse eller motstridiga villkor förekommer i de Allmänna Villkoren, Samarbetsavtalet och Uppdragsbeskrivning ska Avtalet tolkas utifrån följande ordning varvid lydelsen som anges i eventuell Uppdragsbeskrivning och Samarbetsavtalet ska ha företräde framför lydelsen i de Allmänna Villkoren i enlighet med följande ordning:

1. Uppdragsbeskrivning
2. Samarbetsavtal
3. Allmänna Villkor

1.3 Eventuella avvikelser från dessa Allmänna Villkor ska, för att vara giltiga, uttryckligen anges i antingen i Samarbetsavtalet och i förekommande fall i Uppdragsbeskrivningen samt undertecknas av Leverantörens respektive Uppdragsgivarens firmatecknare eller anvisad behörig person.

2. INFORMATION OM TJÄNSTEN

2.1 Tjänstens innehåll och omfattning anges i Samarbetsavtalet och i förekommande fall Uppdragsbeskrivning. Om Uppdragsgivaren under utförandet av Tjänsten önskar göra ändringar eller tillägg i Tjänsten ska Uppdragsgivaren skriftligen underrätta Leverantören detta alternativt konfirmeras via e-post. Om önskade ändringar och/eller tillägg kommer att påverka överenskommet genomförande av tidplan ska Leverantören meddela Uppdragsgivaren detta.

Tidplan för utförande av Tjänsten kan anges i Samarbetsavtalet och i förekommande fall Uppdragsbeskrivning. Angiven tidplan är endast en uppskattning och är inte ett slutligt leveransdatum om inte detta uttryckligen angivits i Samarbetsavtalet eller för ett specifikt uppdrag i Uppdragsbeskrivningen.
2.2 Tjänsten genererar i ett resultat (”Resultatet”) enligt den definition som anges i Samarbetsavtalet och i förekommande fall Uppdragsbeskrivning.
Beroende på Tjänstens karaktär kan Resultatet endast anges i allmänna termer.

2.3 Leverantören har alltid rätt att anlita underleverantörer för att fullgöra Tjänsten.

3 EXKLUSIVITET
3.1 Uppdragsgivaren åtar sig att inte anlita någon annan leverantör för samma eller liknande uppdrag under Samarbetsavtalets löptid
3.2 Leverantören har parallellt med Tjänsten och efter Tjänstens genomförande rätt att utföra tjänster till andra bolag med samma affärsverksamhet som Uppdragsgivaren.

4 PARTERNAS SAMARBETE OCH MEDVERKAN
4.1 Uppdragsgivaren förbinder sig:
(a) att specificera Tjänsten till Leverantören i form av en beskrivning av Tjänsten som innehåller den information som Leverantören anser nödvändig för att möjliggöra leverans av önskat Resultat;
(b) att i god tid förse Leverantören med sådana uppgifter, information och material som gör det möjligt att utföra Tjänsten i enlighet med Uppdragsgivarens beskrivning och definition av Tjänsten i Samarbetsavtalet;
(c) att utse en kontaktperson som ska vara tillgänglig för Leverantören och som ska ha behörighet att fatta beslut i alla frågor om Tjänsten.
(d) att läsa igenom skriftlig (a) bekräftelse(r) som skickats av Leverantören. En sådan skriftlig bekräftelse kommer att vara giltig som orderbekräftelse om inte Uppdragsgivaren framför berättigade invändningar till Leverantören inom tre (3) arbetsdagar från mottagandet;
(e) att hålla tidsplanen för Uppdragsgivarens åtaganden;
(f) att skriftligen godkänna tidplaner, förslag för bokningar av resor, lokaler för boende, event och förtäring, artister, korrektur, original, provtryck, designskisser med mera. Ett sådant godkännande ska lämnas utan onödigt dröjsmål efter mottagande. Om ett sådant godkännande inte lämnas av Uppdragsgivaren inom tre (3) arbetsdagar efter att Leverantören uppmanat Uppdragsgivaren att lämna godkännande kommer innehållet att anses vara godkänt av Uppdragsgivaren; och
(g) att följa Samarbetsavtalet i andra avseenden och vidta nödvändiga åtgärder för att Leverantören ska kunna utföra Tjänsten.
Leverantören förbinder sig:
(a) att skicka skriftlig(a) bekräftelse(r) för att bekräfta överenskommelse(r) avseende Tjänsten med Uppdragsgivaren;
(b) att utse en kontaktperson och/eller projektledare som ska ha behörighet att fatta beslut i alla frågor som rör Tjänsten;
(c) att följa tidsplanen för Leverantörens åtaganden; och
(d) att om Resultatet innehåller i sin helhet eller delvis en immaterialrättslig förfoganderätt för Uppdragsgivaren och denne önskar vidga sin förfoganderätt av Resultatet till annan media, längre tid eller en annan geografisk spridning än vad som framgår av Avtalet att verka för en sådan möjlighet vilket dock ej kan garanteras. En utvidgad förfoganderätt förutsätter upprättande av ett nytt avtal och/eller annan skriftlig tilläggsöverenskommelse. En förutsättning för utvidgad förfoganderätt är att samtycke kan erhållas av eventuella underleverantörer.

5 LEVERANSVILLKOR
5.1 Om ingen leveransklausul har avtalats specifikt ska leverans av Resultat som är ett fysiskt objekt vara Free Carrier (FCA), enligt var tid gällande INCOTERMS, på den plats som Leverantören anger.

6 SÄRSKILDA BESTÄMMELSER OM LOKALER M.M. SOM INGÅR I TJÄNSTEN
6.1 Generellt skall Uppdragsgivaren vid ingående av Avtalet ha godkänt lokaliteter och faciliteter. Om Tjänsten innebär att lokaliteter och faciliteter samt aktiviteter bestäms efter hand är 4.1 (f) tillämplig.
6.1.1 Leverantören skall inom ramen för Tjänsten använda sig av lokaler och faciliteter som är lämpade för ändamålet. Leverantören skall meddela Uppdragsgivaren information om till exempel det maximala antalet gäster, restriktioner vad avser ljud, servering av livsmedel och i förekommande fall alkohol och Uppdragsgivaren åtar sig att respektera sådana restriktioner alternativt på Uppdragsgivarens bekostnad uppdraga Leverantören att om möjligt ansöka om och erhålla dispens om detta är möjligt.
6.1.2 För det fall servering av livsmedel och/eller alkohol ingår i Tjänstens utförande skall Leverantören tillse beställning från sin(a) underleverantör(er).
För det fall Uppdragsgivaren önskar servering och tillagning av livsmedel och/eller inköp och/eller servering av alkohol från annan leverantör eller i något avseende själv ombesörja detta är en förutsättning att den för Tjänsten valda lokaliteten/faciliteten – med hänsyn till vid var tid gällande lagstiftning och tillstånd – kan tillåta och tillåter detta. Leverantören har om Uppdragsgivaren genomför sådan upphandling/servering inget ansvar för eventuella fel och brister i denna upphandling/servering och inte heller eventuella fel och brister som uppstår i Tjänsten som följd.
6.1.3 Uppdragsgivaren har tillgång till bokad lokal/facilitet i enlighet med information lämnad av Leverantören och Uppdragsgivaren åtar sig att respektera sådana tidsintervall.
Har Uppdragsgivaren behov av ökad tillgång skall Leverantören om möjligt tillmötesgå ett sådant önskemål.
Om inte annat har avtalats har Uppdragsgivaren normalt sett endast tillgång till allmänna ytor i en lokal/facilitet.
6.1.4 I enlighet med 4.1 (b) skall Uppdragsgivaren förse Leverantören med uppgifter för att denne skall kunna genomföra Tjänsten och i denna del avser det till exempel uppgifter och önskemål/krav på tillgång till utrustning för ljud och bild, säkerhetsarrangemang, miljö, transport, ekologisk profil, tillgänglighetskrav för rörelsehindrade, syn- och hörselskadade etc.
6.1.5 Leverantören ansvarar inte för skada på egendom tillhörig Uppdragsgivaren eller av denna anlitade leverantörer i lokal/facilitet såvida det inte visas att Leverantören genom grov vårdslöshet möjliggjort skadan.
För egendom till exempel i form av utrustning som skall transporteras till och/eller från lokal/facilitet skall leveranser och hämtning utföras inom tidsintervallet som anges i 6.1.3.
6.1.6 Leverantören ansvarar inte för eventuella personskador i förhållande till Uppdragsgivaren för Uppdragsgivarens personal och/eller gäster såvida inte Leverantören förfarit grovt vårdslöst.

7 IMMATERIELLA RÄTTIGHETER
7.1 Rätt till förfoganderätt över Resultat om detta helt eller delvis består av immateriella rättigheter.
7.1.1 Parterna kan i Samarbetsavtalet komma överens om omfattningen av Uppdragsgivarens förfoganderätt över Resultatet. Om inte annat överenskommits i Samarbetsavtalet får Uppdragsgivaren en förfoganderätt över Resultatet i två (2) år i Sverige från första publiceringsdatum. Uppdragsgivaren har inte rätt att överlåta eller upplåta förfoganderätt till tredje part utan att först inhämta ett skriftligt godkännande från Leverantören vilket även kan kräva ett godkännande av en eventuell underleverantör.
För det fall Uppdragsgivaren lämnat en kostnadsuppskattning (”Kostnadsuppskattning”) så innebär det att den faktiska förfoganderätten ej är avtalad förrän slutligt godkännande av underleverantörers överlåtelse av förfoganderätt skett samt Uppdragsgivarens accepterande av pris för denna.
7.2 Medieändringar
7.2.1 Förfoganderätten gäller för de medier som anges i Samarbetsavtalet. Om Uppdragsgivaren önskar använda Resultatet i andra medier än vad som anges i Samarbetsavtalet ska ersättning utgå till Leverantören och, i förekommande fall, till underleverantörer.

7.3 Obrutet skick
7.3.1 Uppdragsgivarens förfoganderätt gäller endast Resultatet i ett obrutet skick om inte annat anges i Samarbetsavtalet eller på annat sätt skriftligen överenskommits.
7.4 Konceptuella idéer och kreativa koncept
Om Leverantören tar fram olika och alternativa kreativa koncept, marknadsstrategier och idéer inom ramen för Tjänsten och/eller inför Tjänsten så är Uppdragsgivaren införstådd med att förfoganderätt till dessa kräver en särskild överenskommelse med rätt till ersättning till Leverantören. Uppdragsgivaren förbinder sig att iaktta full sekretess avseende sådana kreativa koncept för det fall inte överenskommelse upprättas mellan parterna som reglerar en eventuell förfoganderätt.

7.5 Referenser
7.5.1 Leverantören har rätt att använda Uppdragsgivarens företagsnamn i marknadsföringsmaterial, artiklar, pressmeddelanden och det oavsett media. Detta inkluderar Uppdragsgivarens logotyp eller annan symbol.
7.6 Publicering på Uppdragsgivarens egen webbplats
7.6.1 Uppdragsgivaren har alltid rätt att publicera Resultatet på Uppdragsgivarens webbplats inom den överenskomna tiden för förfoganderätten.
7.7 Förpackningar, logotyper och grafiska manualer
7.7.1 Uppdragsgivaren förvärvar en obegränsad förfoganderätt över Resultatet om detta utgör en förpackning eller logotype. Det innebär att Uppdragsgivaren har rätt att bryta skicket genom att göra tillägg till och ändringar i Resultatet.
7.8 Digital kommunikation
7.8.1 Om Resultatet helt eller delvis består är digitalt (”Digitalt Resultat”) består Digitalt Resultat av: digital information, inklusive datorprogram, kod, script, texter, bilder och/eller annat grafiskt och redaktionellt material, ljud, video, länkar, hyperlänkar, webbplatskartor, databaser, applikationer och andra mobila produkter som utvecklas eller produceras av Leverantören.

Ovanstående gäller oavsett om Resultatet är en webbsida, en del av en webbsida eller grafiskt eller redaktionellt material som visas med hjälp av en webbsida.

7.8.2 Uppdragsgivaren är medveten om att information som ingår i eller tillförs det Digitala Resultatet kan vara föremål för skydd enligt upphovsrätts- eller annan immaterialrättslagstiftning. Uppdragsgivaren ansvarar för att Uppdragsgivaren äger rätt att publicera den information eller de alster som Uppdragsgivaren vill publicera i den Digitala Produkten.

7.8.3 Ett Digitalt Resultat kan vid nyttjande erfordra programvara och andra applikationer som är upphovsrättsskyddat eller på annat sätt ett skyddat material. Det är Uppdragsgivarens ansvar att underteckna och upprätthålla licensavtal eller på annat sätt inhämta samtycke för användning av sådant skyddat material från rättighetshavaren. I den mån Leverantören har erhållit sådant material kommer Leverantören att hjälpa Uppdragsgivaren med erforderliga licensavtal och/eller samtycken som krävs men på Uppdragsgivarens bekostnad.

7.8.4 Uppdragsgivaren får göra redaktionella ändringar och justeringar i ett Digitalt Resultat, till exempel på en webbplats eller webbsida. Denna rätt omfattar inte någon form av ändring och/eller bearbetning av layout, källkod eller objektkod, om sådan rätt inte framgår av Samarbetsavtalet eller skriftligt samtycke inhämtas. För det fall Uppdragsgivaren genomför ändringar enligt föregående mening har Leverantören inget ansvar för det Digitala Resultatet eller för Resultatet. Uppdragsgivaren har ingen exklusiv rätt till kod i ett Digitalt Resultat,

7.8.5 Om Tjänsten omfattar ett Digitalt Resultat kan Leverantören utföra Tjänsten och/eller leverera Digital Resultat på Uppdragsgivarens anvisning genom en lagrings-hosting- och/eller publiceringstjänst eller liknande som Uppdragsgivaren förfogar över (inklusive servrar och annan kommunikationsutrustning, databaser, hosting-tjänster och liknande).

Uppdragsgivaren ansvarar för att tjänster som omnämns i föregående stycke är fungerande och lämpliga för Tjänstens utförande. Om det är en av Uppdragsgivaren anlitad tredje part som tillhandahåller sådana tjänster är det Uppdragsgivarens ansvar att se funktion och lämplighet för ändamålet.

Funktion och lämplighet för leverans av det Digitala Resultat är en nödvändig förutsättning för Leverantörens möjlighet att utföra Tjänsten.
7.9 Ideell rätt
7.9.1 Leverantören har rätt att placera sitt företagsnamn i Resultatet oavsett format.

8 PRIS, BETALNING M.M.
8.1 Betalning ska ske senast 320 dagar från fakturadatum.

8.2 Eventuella anmärkningar mot en faktura skall göras skriftligen inom åtta (8) dagar från fakturadatum.

8.3 Ett överenskommet fast pris faktureras med en tredjedel (1/3) vid Samarbetsavtalets ingående och en tredjedel (1/3) när Leverantören meddelar Uppdragsgivaren att Resultatet eller huvuddelen av det är klart för leverans. Återstoden av det överenskomna priset (1/3) ska betalas när Resultatet levereras.resten av faktureringsplanen redovisas i Samarbetsavtalet.

8.4 Om Tjänsten utförs löpande eller med ett fast pris per månad fakturerar Leverantören Uppdragsgivaren löpande månadsvis.

8.5 Leverantören har rätt till ersättning för av Uppdragsgivaren i förväg godkända kostnader och/eller att sådana kostnader har definierats och angivits i Samarbetsavtalet. Leverantören har rätt att förskottsfakturera kostnader.

8.6 Dröjsmål med betalning som överstiger tjugoen (21) dagar efter förfallodagen, och/eller om Uppdragsgivaren har varit i dröjsmål vid mer än två (2) tillfällen under de senaste sex (6) månaderna under en period som överstiger tjugoen (21) dagar, utgör ett väsentligt avtalsbrott.

8.7 Om ett ungefärligt pris har lämnats för Tjänsten ska detta betraktas som en uppskattning baserat på den information som Uppdragsgivaren lämnat till Leverantören. Faktiskt och slutligt pris kan därmed skilja sig från det ungefärliga priset.

För det fall Leverantören har lämnat en Kostnadsuppskattning med angivande av ungefärligt pris så innebär det att denna kostnadsuppskattning är angiven exklusive kostnader för inköp samt dess förfoganderätter. Detta innebär inte bara kostnaden utan även den faktiska förfoganderätten i tid, geografi, media samt skick.

8.8 Om ett fast pris har angetts baseras det på Tjänstens omfattning enligt Samarbetsavtalet. Om Uppdragsgivaren vill justera Tjänsten genom ändringar eller tilläggsarbeten eller om Tjänsten behöver justeras av någon annan anledning har Leverantören rätt att justera priset i den utsträckning som Leverantören anser nödvändigt.

8.9 Om inte annat specifikt har avtalats är Leverantören berättigad att debitera pristillägg för kostnadsökningar orsakade av: införande av eller höjda skatter i form av moms eller särskilda punktskatter som berör Tjänsten, valutaförändringar, myndigheters beslut, ändrade avgifter från samarbetspartners eller leverantörer eller därmed jämförbara omständigheter.

Leverantören skall vid ingående av Avtalet tydligt ange om prisförändringar av andra skäl än de i föregående stycke kan komma att ske.
Leverantören skall snarast möjligt informera Uppdragsgivaren om pristillägg och anledningen till detta.
8.10 Äganderätten till Resultatet, till exempel fysiska original, blir Uppdragsgivarens egendom när full betalning skett. Förfoganderätten ska dock beaktas i enlighet med vad som avtalats mellan parterna och Uppdragsgivarens förfogande av Resultatet är villkorat av att Uppdragsgivaren har erlagt betalning.
8.11 Uppdragsgivaren kan av olika skäl komma att avboka hela eller delar av en Tjänst. Avbokning skall göras skriftligen till Leverantören varvid Uppdragsgivaren skall ersätta Leverantören enligt följande:
8.11.1 Vid avbokningar som görs tidigare än tre (3) månader före genomförande av ett arrangemang som ingår i Tjänsten skall femtio (50) procent av Leverantörens överenskomna (och i förekommande fall ej redan erlagt) arvode utbetalas samt ersättning för överenskomna och ännu ej betalda kostnadsersättningar samt eventuella avbokningskostnader hos underleverantörer för till exempel resor, logi, mat och dryck, artister, scenteknik och andra liknande poster.
8.11.2 Vid avbokning senare än tre (3) månader men tidigare än två (2) månader före genomförande av ett arrangemang som ingår i Tjänsten skall sjuttiofem (75) procent av Leverantörens överenskomna (och i förekommande fall ej redan erlagt) arvode utbetalas.
Kostnadsersättningar och avbokningskostnader till underleverantörer enligt 8.11.1.
8.11.3 Vid avbokning senare än två (2) månader före genomförande av ett arrangemang som ingår i Tjänsten skall etthundra (100) procent av Leverantörens överenskomna (och i förekommande fall ej redan erlagt) arvode utbetalas.
Kostnadsersättningar och avbokningskostnader till underleverantörer enligt 8.11.1.

9 PERSONUPPGIFTER
9.1 Varje part ansvarar för att behandling av personuppgifter sker i enlighet med gällande lagstiftning. Leverantören åtar sig, i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordningen 2016/679 (nedan GDPR), lagen (2018:218) som innehåller kompletterande bestämmelser i EU:s dataskyddsförordningen och Uppdragsgivarens instruktioner att behandla personuppgifter som utgör Uppdragsgivarens uppgifter. Leverantören är också skyldig att vidta överenskomna tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda behandlade uppgifter från obehörig åtkomst, förstörelse och ändring. Vid behandling av personuppgifter enligt Samarbetsavtalet som utgör Uppdragsgivarens uppgifter ska Uppdragsgivaren betraktas som personuppgiftsansvarig och Leverantör och eventuell underleverantör som personuppgiftsbiträde. För dessa ändamål ska Uppdragsgivaren tillse att ett personuppgiftsbiträdesavtal upprättas. Uppdragsgivarens instruktioner om behandling av personuppgifter kommer att ges skriftligen till Leverantören.

10 LEVERANSTESTER
10.1 Vid leverans av Resultatet, eller delleveranser av Resultatet innan det ett färdigt Resultat levereras till exempel men inte uteslutande information om gjorda bokningar för arrangemang, ska Uppdragsgivaren lämna leveransgodkännande. Uppdragsgivaren ska utföra leveransgodkännande löpande på eget initiativ och/eller på Leverantörens anmaning. Ett sådant godkännande får inte försenas utan skälig anledning och ska lämnas senast fem (5) dagar efter Leverantörens anmaning om det avser delleveranser och senast två (2) veckor, utan Leverantörens anmaning, vid leverans av Resultatet. Leverantören har rätt att betrakta Tjänsten som slutfört och Resultatet levererat, även om leveransgodkännande inte har utfärdats, om:
(a) Uppdragsgivaren inte reklamerar fel i Resultatet skriftligen eller avvikelsen saknar väsentlig betydelse för Resultatet;
(b) Uppdragsgivaren har använt Resultatet; eller
(c) Skälet kan hänföras till en omständighet som Uppdragsgivaren är ansvarig för.

11 REKLAMATION
11.1 Uppdragsgivaren har en undersökningsplikt vid leverans av Resultatet. För det fall Uppdragsgivaren anser att det föreligger ett fel i Resultatet ska Uppdragsgivaren senast två (2) veckor från leverans framföra reklamation till Leverantören. Reklamationen ska ske skriftligt och tillställas Leverantörens angivna kontaktperson för Tjänsten.

I detta avseende kan leverans dels vara stegvisa överlämningar av Tjänsten under dess genomförande, dels att det arrangemang som skapats genom Tjänsten genomförts.

12 ANSVAR SAMT PÅFÖLJDER VID AVTALSBROTT
12.1 Leverantören ansvarar för att Resultatet är förenligt med gällande lagstiftning enligt svensk lag. Om Samarbetsavtalet innebär en rätt för Uppdragsgivaren att förfoga över Resultatet utanför Sverige ska Uppdragsgivaren ansvara för att Resultatet är förenligt med gällande lagstiftning enligt det landets lag.

12.2 Den part som tillhandahåller material för utförandet av Tjänsten ansvarar för att tillse att det föreligger en rätt att förfoga över materialet genom att till exempel inhämta samtycke från upphovsmännen enligt lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk eller de personer som förekommer på bilderna enligt lag (1978:800) om namn och bild i reklam. Den berörda parten är också ansvarig för att se till att sådan användning inte kränker tredje mans rättigheter.

12.3 För det fall Tjänsten innefattar direkta marknadsföringsåtgärder ska Leverantören säkerställa lagligheten i åtgärden. Leverantören har då rätt att rådfråga juridisk konsult i sådana ärenden. Uppdragsgivaren ska dock godkänna sådan kostnad i förväg, och ersätta densamma, eller själv svara för att inhämta erforderlig juridisk rådgivning.

12.4 Om det föreligger ett fel i leveransen har Leverantören i första hand rätt att på egen bekostnad avhjälpa felet om så är möjligt. Avhjälpningsförsök ska ske skyndsamt efter Uppdragsgivarens reklamation. Har felet ej avhjälpts efter har Uppdragsgivaren rätt till prisavdrag motsvarande felet.

12.5 För det fall Leverantören genom vårdslöshet eller försummelse orsakar fel i Resultatet och/eller förseningar i leveransen har Uppdragsgivaren rätt till ersättning för direkt förlust som Uppdragsgivaren lider. Leverantörens sammanlagda skadeståndsskyldighet för Tjänsten är begränsat till den direkta förlusten, dock maximalt arvodet i Samarbetsavtalet, och aldrig mer än sjuttio (70) för vid var tid gällande prisbasbelopp. För det fall den direkta förlusten understiger arvodet så är det den direkta förlusten som utgår och för det fall den direkta förlusten överstiger arvodet i Samarbetsavtalet så är det avtalat arvode som utgår. Den totala ersättningen är oavsett begränsat till maximalt sjuttio (70) för var tid gällande prisbasbelopp.
Uppdragsgivarens krav på skadestånd ska, för att medföra en rätt till ersättning, framföras skriftligen senast en (1) månad efter det att en dom vunnit laga kraft, förlikning träffats med tredje man eller efter framförd reklamation.

12.6 Uppdragsgivarens ansvar gentemot Leverantören för den skada Leverantören kan lida vid Uppdragsgivarens avtalsbrott avser både direkt och indirekt förlust innefattande hela eller återstående och obetald del av arvodet för Tjänsten. Uppdragsgivarens ansvar är begränsat till maximalt sjuttio (70) vid var tid gällande prisbasbelopp.
12.7 Leverantörens ansvar omfattar endast det som uttryckligen anges i Samarbetsavtalet mellan Uppdragsgivaren och Leverantören. Leverantören ansvarar således inte för tredje part, tredjepartslösningar, tjänster, uppdrag och/eller produkter som köpts från någon annan part än Leverantören.

13 FORCE MAJEURE
13.1 En part är befriad från att fullgöra Samarbetsavtalet eller ersätta skada enligt Samarbetsavtalet om fullgörandet eller skadan orakats av ett hinder som är utanför partens kontroll, som ej varit möjligt att förutse, undvika och som förhindrar fullgörande eller avsevärt försvårar och/eller är orimligt betungande genom Force Majeure. Detta innebär exempelvis men inte enbart myndighetsåtgärder, arbetskonflikt, blockad, sabotage, eld, krig, omfattande militär mobilisering, uppror, rekvisition, terroristhandlingar, extrema väderförhållanden, valuta- och exportrestriktioner, epidemier, pandemier, naturkatastrofer eller förseningar i underleverantörernas leveranser till följd av sådana omständigheter som avses i denna klausul.

14 SAMARBETSAVTALETS TID SAMT UPPSÄGNING
14.1 Avtal på bestämd tid

Om Samarbetsavtalet är slutet på bestämd tid med möjlighet för Uppdragsgivaren att göra löpande beställningar eller om Samarbetsavtalet avser ett enstaka Uppdrag upphör Samarbetsavtalet då den bestämda tiden löpt ut eller då det enstaka Tjänsten har avlutats.

14.2 Avtal om obestämd uppsägningstid och uppsägningstid

Om Samarbetsavtalet avser ett samarbete på obestämd tid gäller en ömsesidig uppsägningstid på sex (6) månader för vardera part. Uppsägningen ska göras skriftligen. Eventuella avtalade arvoden ska betalas under uppsägningstiden och exklusiviteten för Leverantören enligt 3.1 ovan under uppsägningstiden.

En part har rätt att säga upp Samarbetsavtalet helt eller delvis med omedelbar verkan om den andra parten begår ett väsentligt avtalsbrott, eller om den andra parten försatts i konkurs, inleder ackordsförfaranden, ställer in betalningar eller på annat sätt kan anses vara insolvent. Vidare har Leverantören rätt att säga upp Samarbetsavtalet med omedelbar verkan om det finns rimliga skäl att anta att Uppdragsgivaren inte kommer att uppfylla sina skyldigheter gentemot Leverantören.

Väsentligt avtalsbrott är även dröjsmål med betalning i enlighet med vad som anges i 7.1. Även andra omständigheter kan också anses utgöra väsentliga avtalsbrott.

14.3 Efter det att Samarbetsavtalet har upphört
När Samarbetsavtalet har upphört att gälla ska Leverantören till Uppdragsgivaren leverera det material som Uppdragsgivaren har äganderätt till. Denna rätt avser Resultatet i obrutet skick och i ett låst format om inte annat överenskommits eller framgår av Samarbetsavtalet.

15 ARKIVERING
15.1 Det är Leverantörens ansvar att se till att i förekommande fall Uppdragsgivarens original förvaras säkert under en period av:
– sex (6) månader efter det att Samarbetsavtalet upphört i den mån det avser ett avtal på obestämd tid (13.1).
– tre (3) månader efter det att Samarbetsavtalet upphört i den mån det avser bestämd tid- eller ett enstaka uppdrag (se klausul 13.2).

16 ÖVERLÅTELSE AV AVTALET
16.1 Uppdragsgivaren har inte rätt att överlåta Samarbetsavtalet. Leverantören har rätt att överlåta Samarbetsavtalet till ett annat företag i samma koncern som Leverantören.

17 SEKRETESS
17.1 Parterna förbinder sig att behandla alla erhållna upplysningar om den andra partens eller slutkundens affärsverksamhet strängt konfidentiellt såväl under Samarbetsavtalets giltighetstid som därefter.

17.2 För det fall Leverantören anlitar en underleverantör åligger det Leverantören att tillse att underleverantören förbinder sig till motsvarande sekretess som anges i dessa Leveransvillkor.

17.3 Information som en part har föreskrivit som konfidentiell kommer alltid att betraktas som en företagshemlighet eller yrkeshemlighet vilket även omfattar kreativa koncept som Leverantören kan presentera för Uppdragsgivaren men som Uppdragsgivaren ej väljer att köpa.

17.4 Sekretess gäller inte för information som en part kan visa att den har blivit känd för parten annat än genom Samarbetsavtalet eller information som är allmänt känd. Sekretess gäller inte heller när en part är skyldig enligt författning eller myndighetsbeslut att lämna ut information.

18 TVISTER OCH TILLÄMPLIG LAG
18.1 Eventuella tvister, kontroverser eller anspråk som uppstår till följd av eller i samband med detta avtal ska först hänvisas till medling i enlighet med medlingsreglerna vid Stockholms Handelskammares skiljedomsinstitut såvida inte en av parterna motsätter sig detta.
Om någon av parterna motsätter sig medling eller om medlingen avslutas ska tvisten slutligen lösas genom skiljeförfarande vid Stockholms Handelskammares skiljedomsinstitut (SCC).

18.2 Reglerna för ett förenklat skiljeförfarande ska tillämpas. Men om det tvistiga beloppet överstiger 2 000 000 kronor ska Stockholms Handelskammares skiljedomsregler gälla. I det senare fallet ska SCC också besluta om skiljedomstolen ska bestå av en eller tre skiljemän.

18.3 Förfarandet ska äga rum i Stockholm och på svenska.